Doelstelling
De doelstelling van de dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid van ‘t Zand, als ook de belangenbehartiging van de gemeenschap en zijn inwoners. ‘t Zand is een gemeenschap met ruim 2000 inwoners in 2012. De dorpsraad treedt op als intermediair tussen de gemeente en de bevolking. De dorpsraad tracht een aanspreekpunt te zijn voor groepen en inwoners van ‘t Zand. De dorpsraad pleegt overleg en werkt samen met groepen en verenigingen. Het signaleren en inventariseren van wensen en initiatieven is een belangrijke taak. Samen met bewonersgroepen en verenigingen tracht de dorpsraad initiatieven te ontwikkelen die tegemoet komen aan de wensen en behoeften van de inwoners.

Convenant
In het kader van het kleine kernenbeleid is er een convenant afgesloten tussen de gemeente en de dorpsraden van de gemeente Schagen. In dit convenant is opgenomen hoe gemeente en dorpsraden met elkaar omgaan. Ook zijn opgenomen de wederzijdse rechten en plichten en een adviesfunctie. De dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over gemeentelijke beleidsterreinen. Het doel is verbetering van de communicatie tussen gemeente, dorpsraden en bewoners. De fusie met gemeente Zijpe, Harenkarspel en Schagen is op 1 januari 2013 van start gegaan.

Vergaderingen
De dorpsraad houdt in principe 1 maal per jaar een openbare vergadering. Meestal is daaraan een thema gekoppeld en wordt een gastspreker uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld een wethouder of deskundige op een bepaald gebied. De bekendmaking vindt plaats via de sportvriend. Het bestuur van de dorpsraad vergadert in principe maandelijks.

Informatieverstrekking
Verstrekken van informatie aan en communiceren met inwoners. Informatie verstrekken
kan indien van toepassing plaatsvinden in samenwerking met gemeente Schagen.
Onderhouden van de website, het e-mail verkeer.
Communiceren met achterban als verenigingen en betrokken dorpsgenoten o.a. d.m.v.
website en e-mail bestand.